Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Statut

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
im. Powstańców Wielkopolskich
W SWARZĘDZU

 

 

 

 

Rozdział 1

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

§ 1.

 

 

 

1.    Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 1 im.Powstańców Wielkopolskich z siedzibą w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.

 

2.    W skład Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, zwanego dalej Zespołem Szkół, wchodzą następujące szkoły publiczne:

 

1)        Czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;

 

2)     skreślony

 

3)        Trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, na podbudowie programowej gimnazjum, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

 

4)        Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o dwuletnim lub trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie programowej gimnazjum, kształcąca w danych zawodach;

 

5)        Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych o trzyletnim cyklu nauczania na podbudowie programowej szkoły podstawowej i gimnazjum;

 

6)        Szkoła Policealna o dwuletnim cyklu nauczania na podbudowie programowej liceum lub technikum, kształcąca w danym zawodzie;

 

7)    Szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,

 

3.    Pełna nazwa szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół brzmi:

 

    1)        Technikum, zwane dalej Technikum;

 

2)        Zasadnicza Szkoła Zawodowa, zwana dalej Szkołą Zawodową;

 

3)        Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, zwana dalej Szkołą Zawodową;

 

    4)        I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, zwane dalej Liceum dla Dorosłych;

 

5)        Szkoła Policealna nr 1, zwana dalej Szkołą Policealną.

 

 

 

§ 2.

 

 

 

1.    Organem prowadzącym jest Powiat Poznański.

 

2.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

 

 

Rozdział 2

 


CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

 

§ 3.

 

 

 

1. Cele Zespołu Szkół:

 

1)        kształcenie- przekazywanie uczniom i słuchaczom wiedzy oraz umiejętności zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawą programową kształcenia w zawodach, umożliwiającym dalszą edukację lub podjęcie pracy;

 

1a) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego indywidualnego·
       rozwoju poprzez udział w kołach zainteresowań, konkursach i olimpiadach
       przedmiotowych, uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach
       edukacyjnych;

 

2)        wychowywanie - rozwijanie u uczniów oraz słuchaczy takich postaw jak: odpowiedzialność, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm, poszanowanie dziedzictwa narodowego oraz tolerancja dla innych narodów i kultur;

 

3)        sprawowanie nad uczniami opieki oraz zapewnienie uczniom i słuchaczom bezpiecznych warunków nauki;

 

4)        możliwość uzupełnienia przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych;

 

5)        dostosowanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

 

6)        kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających uczestnictwu w życiu gospodarczym;

 

7)        przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

 

8)        Zespół szkół systematycznie podnosi jakość pracy poprzez nowatorskie metody nauczania, systematyczną ewaluację wewnętrzną, wymiany i staże międzynarodowe uczniów, unowocześnianie i rozbudowywanie bazy dydaktycznej.

 

2.    Zadania Zespołu Szkół:

 

1)        realizacja celów określonych w ust.1 pkt. 1 szkoła podejmuje następujące zadania:

 

a)    przekazywanie wiedzy, która umożliwi uczniom poznanie świata oraz rozumienie zachodzących w nim zjawisk,

 

b)   umożliwienie jak najpełniejszego rozwinięcia zainteresowań oraz uzdolnień pozwalających określić dalszy rozwój edukacyjny i zawodowy,

 

c)    zapoznanie z technikami uczenia się oraz zasadami autoprezentacji,

 

d)   mobilizowanie do samodzielnego uzupełniania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji,

 

e)    uczenie poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i piśmie,

 

f)    przygotowanie do posługiwania się komputerem oraz korzystania z internetu,

 

g)   przygotowanie do biegłego posługiwania się wybranym językiem obcym,

 

h)   wyrabianie umiejętności logicznego oraz analitycznego i syntetycznego myślenia,

 

i)     rozwijanie umiejętności kreatywnego działania,

 

j)     umożliwienie opanowania umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej oraz umiejętności ich stosowania w praktyce.

 

2)        Dla realizacji celów określonych w ust. 1 pkt. 2 szkoła podejmuje następujące zadania:

 

a)    rozwijanie postaw moralnych, zgodnych z ogólnie akceptowanymi normami społecznymi (patriotyzm, odpowiedzialność, prawdomówność, uczciwość, sprawiedliwość, tolerancja, empatia),

 

b)   przygotowanie do jak najlepszego pełnienia różnych ról społecznych w dorosłym życiu,

 

c)    przygotowanie do budowania współczesnego społeczeństwa obywatelskiego,

 

d)   podniesienie poziomu kultury osobistej i wiedzy z zakresu dobrego zachowania,

 

e)    rozwijanie tych cech osobowości, które ułatwiają nawiązywanie właściwych kontaktów między ludźmi, opartych na wzajemnym poszanowaniu godności, szacunku i życzliwości.

 

3)        Dla realizacji celów określonych w ust. 1 pkt. 3 szkoła podejmuje następujące działania:

 

a)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, wycieczek i imprez szkolnych, w czasie praktyk zawodowych, w czasie przerw na każdej kondygnacji budynku, boisku szkolnym i dziedzińcu szkoły,

 

b)   budowanie poczucia sprawiedliwości przez ujednolicenie działań wszystkich nauczycieli w życiu szkoły oraz respektowanie ogólnie obowiązującego prawa szkolnego,

 

c)    diagnozowanie problemów rozwojowych, postępów w nauce uczniów, ich zachowania w społeczności szkolnej,

 

d)   wspomaganie uczniów mających problemy emocjonalne, edukacyjne i przystosowawcze,

 

e)    ochrona przed uzależnieniami,

 

f)    kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych,

 

g)   zapewnienie pomocy i opieki pielęgniarki szkolnej, pedagoga, psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego,

 

h)   monitorowanie frekwencji,

 

i)     eliminowanie samowoli, przemocy i poczucia bezkarności,

 

j)     zapobieganie konfliktom,

 

k)   udzielanie pomocy uczniom z rodzin będących w trudnej sytuacji losowej, poprzez różne formy wsparcia,

 

l)     dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, u których stwierdzono zaburzenia rozwojowe i trudności w uczeniu się.

 

4)        Liceum dla Dorosłych, Szkoła Policealna kierują samodzielną nauką słuchaczy, pomagając im w osiąganiu jak najlepszych wyników poprzez:

 

a)    zapoznanie słuchaczy z programem nauczania,

 

b)   wsparcie metodyczne oraz dostarczanie materiałów dostosowanych do zaocznej formy kształcenia,

 

c)    organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych oraz indywidualnych,

 

d)   ocenianie prac kontrolnych,

 

e)    przeprowadzanie egzaminów semestralnych w terminie i formie zgodnych z przepisami prawa.

 

5)        Praktyczna nauka zawodu wynikająca z planów i programów nauczania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół prowadzona jest w oparciu o:

 

a)    własną bazę pracowniano - laboratoryjną;

 

b)   zakłady pracy;

 

c)    ośrodki kształcenia zawodowego;

 

d)   praktyki i staże zagraniczne.

 

3.    Organizację praktycznej nauki zawodu w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Zespole Szkół określa regulamin.

 

4.    Celem praktycznej nauki zawodu jest opanowanie przez uczniów, młodocianych pracowników i słuchaczy umiejętności zawodowych określonych w charakterystyce kwalifikacyjnej absolwenta i niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie, zastosowania, pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

 

§ 4.

 

 

 

1.    Szczegółowe zadania Zespołu Szkół wynikające ze Statutu określa corocznie szkolny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole.

 

2.    Wszystkie organy szkoły mogą składać pisemne wnioski w celu planowania pracy szkoły do dnia 31 maja każdego roku.

 

3.    Plan pracy zatwierdza Rada Pedagogiczna przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

 

 

 

Rozdział 3

 

 

ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
ORAZ Z PARTNERAMI RYNKU PRACY

 

 

 

§ 5.

 

 

 

1.    Rodzice oraz nauczyciele i dyrekcja szkoły współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, bezpieczeństwa i profilaktyki.

 

2.    Wychowawcy współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania bieżących problemów szkolnych uczniów. W tym celu wskazują możliwe formy wsparcia oferowane w Zespole Szkół oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

 

3.    Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

 

1)        znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole;

 

2)        znajomości statutu Zespołu Szkół, w tym Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły;

 

3)        znajomości przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów maturalnych, egzaminów z przygotowania zawodowego;

 

4)        znajomości przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych;

 

5)        uzyskania informacji o prawach i obowiązkach ucznia oraz rodziców (prawnych opiekunów) w szkole;

 

6)        uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów lub trudnościach w nauce swojego dziecka;

 

7)        uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swojego dziecka.

 

4.    W celu zapewnienia realizacji powyższych praw rodziców (opiekunów prawnych) szkoła organizuje:

 

1)        minimum cztery razy w roku spotkania informacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas z dyrekcją i/lub wychowawcami;

 

2)        terminarz spotkań z rodzicami jest podany do wiadomości na początku każdego roku szkolnego;

 

3)        w razie potrzeby na wniosek dyrekcji, wychowawców, rodziców lub uczniów mogą być organizowane inne spotkania w celu omówienia istotnych spraw organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

 

§ 6.

 

 

 

1.    Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

 

1)        uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz w zebraniach nadzwyczajnych;

 

2)        kontrolowania regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

 

3)        zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

 

 

 

§ 7.

 

 

 

1.    Dla realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych Zespół Szkół współpracuje z zakładami pracy i cechami rzemieślniczymi.

 

2.    Współpraca może polegać na:

 

1)        spotkaniach przedstawicieli zakładów pracy oraz cechów z dyrekcją         szkoły;

 

2)        udziale w uroczystościach szkolnych i zakładowych;

 

3)        organizowaniu lekcji uczniów na terenie zakładu pracy;

 

4)        świadczeniu pomocy materialnej na rzecz szkoły;

 

5)        odbywaniu przez uczniów praktyk zawodowych w zakładach pracy;

 

6)        spotkaniach przedstawicieli zakładów pracy z wychowawcami i nauczycielami.

 

 

 

Rozdział 4

 

 

ZESPOŁY I KOMISJE NAUCZYCIELSKIE

 

 

§ 8.

 

 

 

1.    Nauczyciele Zespołu Szkół tworzą zespoły przedmiotów pokrewnych.

 

2.    Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

 

3.    W przypadku zespołu wychowawczego przewodniczącym jest dyrektor.

 

4.    Przewodniczący zespołu diagnozuje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego, organizuje spotkania i lekcje koleżeńskie, analizuje pracę zespołu, przedstawia sprawozdanie z działalności zespołu oraz wnioski do dalszej pracy.

 

5.    Cele i zadania zespołów przedmiotowych:

 

1)        wspieranie i doskonalenie nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej, programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania oraz podręczników, pakietów edukacyjnych;

 

2)        organizowanie lekcji koleżeńskich i spotkań samokształceniowych;

 

3)        uzgadnianie jednolitych dla zespołu przedmiotowego szczegółowych wymagań na poszczególne oceny oraz sposobów badania wyników nauczania;

 

4)        współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych;

 

5)        opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich i eksperymentalnych programów nauczania;

 

6)        przeprowadzanie ewaluacji pracy na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych;

 

7)        przygotowanie i współdziałanie w organizowaniu stanowisk dydaktycznych do przeprowadzania egzaminów próbnych i innych, wynikających z kalendarza organizacji pracy szkoły;

 

8)        wspólne opracowanie przedmiotowego systemu oceniania oraz jednolitych planów wynikowych;

 

9)        dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

 

 

§ 9.

 

 

 

Rada Pedagogiczna może powołać inne komisje i zespoły tematyczne.

 

 

 

Rozdział 5

 

 

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

§ 10.

 

 

 

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkół, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Zespół Szkół do dnia 30 maja danego roku.

 

 

 

§ 11.

 

 

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu Szkół jest oddział złożony z uczniów lub słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych przedmiotów określonych planem nauczania.

 

2.    Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 36 osób.

 

3.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę może wyrazić zgodę na większą lub mniejszą liczbę uczniów lub słuchaczy w oddziale.

 

4.    Dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz opinii powiatowej i wojewódzkiej rady zatrudnienia w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala liczbę oddziałów oraz nauczane zawody na poziomie technika i robotnika wykwalifikowanego/czeladnika, uwzględniając zapotrzebowanie społeczne na poszczególne zawody.

 

 

 

§ 12.

 

 

 

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

 

§ 13.

 

 

 

1.    Tygodniowy wymiar godzin nauczania określa obowiązujący plan nauczania.

 

2.    Zajęcia obowiązkowe odbywają się:

 

1)        w ponadgimnazjalnych szkołach średnich dla młodzieży – przez 5 dni każdego tygodnia;

 

2)        w zasadniczej szkole zawodowej – od 1 do 3 dni każdego tygodnia lub przez 5 dni w przypadku cyklu nauczania co drugi tydzień;

 

3)        w szkołach zaocznych dla dorosłych – przez 2 dni – sobota i niedziela.

 

3.    W planie pracy każdej szkoły tworzącej Zespół Szkół podaje się szczegółową organizację roku szkolnego, która zawiera następujące terminy:

 

4)        rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

 

5)        zimowej przerwy świątecznej;

 

6)        ferii zimowych;

 

7)        wiosennej przerwy świątecznej;

 

8)        egzaminów maturalnych;

 

9)        egzaminów zawodowych;

 

10)    praktyk zawodowych;

 

11)    ferii letnich,

 

12)    dni wolnych od zajęć.

 

4.    Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, z których każdy, zakończony jest klasyfikacją i ustaleniem oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania.

 

5.    W szkołach dziennych dla młodzieży klasyfikacja śródroczna pełni funkcję informacyjną. Natomiast w szkołach dla dorosłych jest podstawą promocji na następny semestr.

 

6.    Słuchacze szkół dla dorosłych otrzymują indeksy według wzoru ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej, w których wpisuje się oceny z egzaminów semestralnych stanowiących podstawę do zaliczenia semestru i promocji na semestr programowo wyższy.

 

7.    Zasady wydawania świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, świadectw maturalnych oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe regulują odrębne przepisy.

 

 

 

§ 14.

 

 

 

1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

3.    System pracy szkół dla dorosłych polega na obowiązkowych konsultacjach zbiorowych słuchaczy oraz na pisemnych i ustnych egzaminach semestralnych.

 

 

 

§ 15.

 

 

 

1.    Oddział uczniów można podzielić na grupy tylko na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z ramowymi planami nauczania oraz z uwzględnieniem środków finansowych przyznanych Zespołowi Szkół przez organ prowadzący.

 

2.    Zasady podziału określają odrębne przepisy oświatowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16.

 

 

 

1.        Organizacja kształcenia zawodowego:

 

1)      W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne np. zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe, wycieczki dydaktyczne itp. w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, u pracodawców oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a daną jednostką;

 

2)      Uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu w pracowniach Zespołu Szkół opiekują się wyznaczeni nauczyciele, opiekunowie;

 

3)      Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 60 minut. Szczegółową organizację dnia pracy określa Regulamin Pracowni;

 

4)      Praktyki zawodowe odbywają się w klasach w danym zawodzie i na danym poziomie w wymiarze zgodnym z ramowymi planami nauczania, w terminie podanym w organizacji roku szkolnego’

 

5)      Wszystkie sale lekcyjne i pracownie szkolne są pod opieką wyznaczonych nauczycieli zgodnie z przydziałem obowiązków;

 

6)      Nauczyciel sprawuje opiekę nad przydzieloną pracownią i zapleczem wraz z powierzonym i zgromadzonym tam majątkiem szkoły. Dba o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz stara się go wzbogacać, unowocześniać w celu uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć teoretycznych i praktycznych kształtujących wiedzę i umiejętności;

 

7)      W czasie zajęć praktycznych uczniowie zobowiązani są do noszenia odzieży ochronnej i obuwia według zasad określonych w Regulaminie Pracowni.

 

 

 

§ 17.

 

 

 

1.        Organizacja kształcenia modułowego:

 

1)      Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia w zawodzie w oparciu o wykorzystanie programów nauczania o strukturze przedmiotowej i modułowej.

 

2)      Przyjęty do kształcenia modułowy program nauczania jest zestawem modułów i odpowiadających im jednostek modułowych wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów umożliwiających zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw dla zawodu.

 

3)      Ocenianie w systemie modułowym odbywa się zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie Wewnątrzszkolny System Oceniania w Kształceniu Modułowym, który jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół.

 

4)      W kształceniu modułowym uczeń zobowiązany jest zaliczyć wszystkie jednostki modułowe i poszczególne moduły zgodnie z dydaktyczną mapą programu dla danego zawodu.

 

5)      Mapa dydaktyczna modułowego programu nauczania dla zawodu, przedstawia kolejność i powiązania pomiędzy podstawowymi elementami tego programu, tzn. modułami i jednostkami modułowymi, pokazując jednocześnie drogi dojścia do zdobycia określonych kwalifikacji zawodowych.

 

6)      Moduły podzielone są na jednostki modułowe.

 

7)      W kształceniu modułowym zajęcia odbywają się z podziałem klasy na grupy ćwiczeniowe liczące do 15 osób zgodnie z założeniami modułowych programów kształcenia.

 

8)      Podstawowym elementem organizacji kształcenia w formie modułowej jest liczba godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych modułów i jest ona zgodna z ramowym planem nauczania dla danego typu szkoły oraz przyjętą formą organizacyjną kształcenia.

 

9)      Na podstawie harmonogramu dydaktycznej mapy modułów, określa się szczegółowe obciążenie każdego nauczyciela średnim, tygodniowym wymiarem czasu pracy, co jest podstawą do ustalenia warunków zatrudnienia z uśrednionym czasem pracy w arkuszu organizacyjnym z rozliczeniem w skali całego roku szkolnego.

 

10)  W planie lekcji godziny przeznaczone na kształcenie zawodowe mogą być zblokowane w poszczególnych dniach do poziomu maksymalnie6-7 godzin dziennie.

 

 

 

 

§ 18.

 

 

 

1.        Niektóre zajęcia obowiązkowe oraz zajęcia kół zainteresowań mogą być przeprowadzone w formie wycieczek przedmiotowych lub zajęć dydaktycznych w laboratoriach zakładowych i na uczelniach.

 

2.        Na wszystkie wyjścia i wyjazdy uczniów poza teren szkoły nauczyciel powinien wypełnić kartę wycieczki i uzyskać zgodę dyrektora szkoły.

 

3.        Opiekun grupy obowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych.

 

4.        Na życzenie rodziców i słuchaczy szkoła może organizować kursy komputerowe, językowe lub inne opłacane przez zainteresowanych rodziców i słuchaczy.

 

 

 

§ 19.

 

 

 

Zespół Szkół może przyjmować na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół a szkołą wyższą.

 

 

 

§ 20.

 

 

 

Zespół Szkół zapewnia uczniom i słuchaczom możliwość spożycia gorącego napoju lub posiłku w bufecie prowadzonym przez ajenta na podstawie zawartej z nim umowy.

 

 

 

§ 21.

 

 

 

1.        Opiekę nad uczniami Zespołu Szkół sprawuje:

 

1)        nauczyciel prowadzący zajęcia lekcyjne obowiązkowe, nadobowiązkowe i pozalekcyjne;

 

2)        nauczyciel prowadzący zajęcia poza terenem szkoły, wycieczki, szkolne i środowiskowe imprezy kulturalne itp., zgodnie z regulaminem;

 

3)        nauczyciel pełniący dyżur przedlekcyjny i podczas przerw zgodnie z obowiązującym planem dyżurów;

 

4)        wychowawca świetlicy szkolnej.

 

2.        Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego Rada Pedagogiczna zatwierdza przydział wychowawstw:

 

1)        dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą klasy;

 

2)        celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania w danym typie szkoły;

 

3)        zmiana wychowawcy klasy może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

3.        W szkołach dla dorosłych zadania wychowawcy realizuje opiekun klasy.

 

1)        utrzymywanie systematycznych kontaktów z innymi nauczycielami oraz dyrektorem w celu koordynacji oddziaływań dydaktycznych;

 

2)        monitorowanie postępów w nauce powierzonych mu słuchaczy;

 

3)        kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy słuchaczami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osobistej osoby ludzkiej;

 

4)        powiadamianie o przewidywanych dla słuchacza semestralnych wynikach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na miesiąc przed końcem każdego semestru;

 

5)        powiadamianie na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej słuchacza o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych;

 

6)        prowadzenie dokumentacji dydaktycznej.

 

 

 

§ 22.

 

 

 

1.        Organizacja i finansowanie zajęć pozalekcyjnych:

 

1)        projekty zajęć pozalekcyjnych składają dyrektorowi szkoły nauczyciele (zespoły nauczycieli), po dokonaniu analizy zainteresowań oraz potrzeb uczniów. Kwota przyznana na zajęcia pozalekcyjne zostaje rozdysponowana pomiędzy otrzymane wnioski

 

2)        zajęcia pozalekcyjne mogą być włączone do planu hospitacji;

 

3)        osoba prowadząca zajęcia pozalekcyjne jest zobowiązana do prowadzenia dziennika zajęć pozalekcyjnych;

 

4)        zajęcia pozalekcyjne są finansowane przez organ prowadzący szkołę lub pozyskiwane z innych źródeł i są dla uczniów bezpłatne.

 

2.        Uczeń Zespołu Szkół może uzyskać zgodę na indywidualny program lub tok nauki. Tryb uzyskiwania zezwolenia określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 23.

 

 

 

1.        Dyrektor Zespołu Szkół zapewnia prawidłowe funkcjonowanie biblioteki szkolnej oraz multimedialnego centrum informacyjnego, które stanowią integralny element procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz służą doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

 

2.        Do głównych zadań biblioteki należą:

 

1)        rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów i słuchaczy;

 

2)        rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji oraz sieci bibliotek, a także efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

 

3)        zaspokajanie zgłaszanych przez uczniów, słuchaczy i nauczycieli potrzeb czytelniczych oraz informacyjnych;

 

4)        kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie wiedzy humanistycznej użytkowników.

 

3.        Biblioteka szkolna wraz z wyposażeniem realizuje takie podstawowe cele, jak:

 

1)        gromadzenie zbiorów zaspakajających potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników;

 

2)        systematyczne opracowywanie rzeczowe i alfabetyczne oraz ewidencjonowanie pozyskiwanych zbiorów, jako podstawy prawidłowego funkcjonowania biblioteki;

 

3)        odpowiednie przechowywanie zbiorów bibliotecznych;

 

4)        efektywne udostępnianie zbiorów użytkownikom.

 

 

 

 

 

4.        Do głównych zadań multimedialnego centrum informacyjnego należą:

 

1)        podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie;

 

2)        ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji przez uczniów i nauczycieli;

 

3)        zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych;

 

4)        wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej;

 

5)        wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej;

 

6)        wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsc zamieszkania i statusu majątkowego;

 

7)        umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do internetu poza systemem lekcyjnym.

 

5.        Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz organizacji pracy biblioteki szkolnej i multimedialnego centrum informacyjnego regulują:

 

1)        regulamin biblioteki szkolnej;

 

2)        regulamin multimedialnego centrum informacyjnego;

 

3)        ogólnie przyjęte i zalecane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady funkcjonowania bibliotek szkolnych.

 

 

§ 24.

 

 

 

1.        Bibliotekę szkolną oraz multimedialne centrum informacyjne prowadzi nauczyciel bibliotekarz, do którego zadań należy w szczególności:

 

1)        udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

 

2)        tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

 

3)        rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie w uczniach nawyku czytania i uczenia się;

 

4)        prowadzenie lekcji bibliotecznych, organizacja imprez czytelniczych, wystaw;

 

5)        organizowanie wycieczek do bibliotek innych typów; realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej wśród uczniów;

 

6)        upowszechnianie informacji o nowościach bibliotecznych i wydawniczych, imprezach czytelniczych, wydarzeniach kulturalnych w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole;

 

7)        współpracowanie z nauczycielami i uczniami w zakresie promocji czytelnictwa;

 

8)        opracowanie zbiorów bibliotecznych i ich przygotowanie techniczne;

 

9)        prowadzenie ewidencji zbiorów: ksiąg inwentarzowych i rejestrów ubytków;

 

10)    sporządzanie rocznego planu pracy i prowadzenie dziennika biblioteki;

 

10a) przeprowadzanie w bibliotece raz na 5 lat inwentaryzacji zbiorów metodą skontrum.

 

 

 

§ 25.

 

 

 

1.        Uczniowie Zespołu Szkół mają obowiązek korzystać z przydzielonych szafek szkolnych.

 

2.        W szafkach nie można przechowywać używek, narkotyków i innych artykułów uznanych za niebezpieczne.

 

3.        Użytkownik szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.

 

4.        W przypadku podejrzenia o przechowywania w szafce rzeczy niedozwolonych Dyrekcja Zespołu ma prawo do komisyjnego jej otwarcia.

 

 

 

 

 

§ 26.

 

 

 

1.    Dla realizacji celów statutowych Zespół Szkół posiada niezbędną bazę lokalową.

 

2.    Szkoła posiada monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.

 

 

 

Rozdział 6

 


PRACOWNICY ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

§ 27.

 

 

 

1.    W Zespole Szkół zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracyjno-ekonomiczni oraz pracownicy obsługi. Wszyscy są pracownikami Zespołu Szkół.

 

2.    Pracowników Zespołu Szkół zatrudnia wyłącznie Dyrektor Zespołu Szkół.

 

3.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

 

4.    Każdy pracownik Zespołu Szkół jest obowiązany do reagowania w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły. O zaistniałym naruszeniu jest obowiązany niezwłocznie poinformować Dyrektora Zespołu Szkół.

 

 

 

§ 28.

 

 

 

1.    Nauczyciel realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w zawodach, prace wychowawczą i opiekuńczą w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

 

2.    Podczas prowadzenia zajęć lekcyjnych, pełnienia dyżurów w czasie przerw oraz w czasie wycieczek szkolnych, nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Zasady bezpieczeństwa uczniów podczas wycieczek szczegółowo określa regulamin wycieczek szkolnych.

 

3.    Przebieg procesu dydaktycznego winien przebiegać zgodnie z osiągnięciami współczesnej nauki przy pełnym, osobistym zaangażowaniu nauczyciela.

 

4.    Nauczyciel ma obowiązek:

 

1)        na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

2)        na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż proponowana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

3)        rzetelnie realizować program nauczania, wychowania i opieki na prowadzonych zajęciach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły;

 

4)        posiadać wiedzę dotyczącą bhp w zakresie niezbędnym do realizacji zadań związanych z powierzonym stanowiskiem pracy lub pełnioną funkcją i ściśle jej przestrzegać;

 

5)        znać obowiązujące w szkole instrukcje i regulaminy dotyczące bezpiecznej organizacji pracy;

 

6)        wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej oraz wnioskować o jego modernizację lub uzupełnienie,

 

7)        rozwijać wszechstronne zainteresowania i zdolności uczniów;

 

8)        pomagać uczniom i słuchaczom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

 

9)        bezstronnie, sprawiedliwie i systematycznie oceniać wszystkich uczniów i słuchaczy, dokumentując to zapisem w dzienniku lekcyjnym;

 

10)    być obiektywnym, bez względu na własne przekonania polityczne i religijne;

 

11)    informować uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcę lub opiekuna klasy, Dyrektora Zespołu Szkół oraz Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych uczniów lub słuchaczy;

 

12)    prezentować właściwą postawę etyczną;

 

13)    doskonalić swe umiejętności i aktualizować wiedzę;

 

14)    kształcić i wychowywać młodzież w duchu patriotycznym oraz w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

 

15)    kształcić i wychowywać młodzież w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 

16)    prowadzić prawidłowo dokumentację z przebiegu procesu dydaktycznego nauczanego przedmiotu oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

5.    Nauczyciel ma prawo:

 

1)        współdecydować o zasadach funkcjonowania Zespołu Szkół jako członek Rady Pedagogicznej;

 

2)        decydować o metodach i środkach dydaktycznych oraz doborze podręczników do nauczanego przedmiotu i zajęć dodatkowych;

 

3)        realizować program własny zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej;

 

4)        decydować o ocenie śródrocznej (semestralnej) uczniów oraz słuchaczy na podstawie bieżących ocen cząstkowych;

 

5)        wnioskować w sprawie nagród, wyróżnień i kar statutowych dla uczniów i słuchaczy.

 

6.    Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Zespołu Szkół za:

 

1)        poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych oraz ich zgodność z podstawą programową;

 

2)        powierzony sprzęt szkolny i środki dydaktyczne;

 

3)        inne zaniedbania lub niedopełnienie obowiązków, które spowodowały określone szkody w wyposażeniu szkoły.

 

7.    Nauczyciel podlega odpowiedzialności porządkowej przed dyrektorem za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych.

 

8.    Nauczyciel może być ukarany przez pracodawcę:

 

1)        karą upomnienia;

 

2)        karą nagany.

 

9.    Zakres odpowiedzialności cywilnej i karnej nauczyciela obejmuje:

 

1)        tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie pełnienia dyżurów międzylekcyjnych;

 

2)        nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku lub pożaru;

 

3)        inne poważne zaniedbania, w wyniku których nastąpiło zniszczenie lub strata majątku szkoły.

 

10.    Nauczyciel, w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych według zasad określonych w ustawie z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (z późn. zm.).

 

11.    Organ prowadzący Zespół Szkół oraz Dyrektor Zespołu Szkół są obowiązani występować z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 

12.    Niezależnie od zawartych w Statucie uregulowań, zakres praw i obowiązków nauczyciela regulują odrębne przepisy.

 

 

 

§ 29.

 

 

 

1.    Wychowawca klasy sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami:

 

1)        Wychowawca ma obowiązek:

 

a)    na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania, wyższej niż przewidywana, rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 

b)   na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,

 

c)    otaczać indywidualną opieką każdego ucznia, przy wykorzystaniu informacji o jego osobowości, środowisku i sytuacji rodzinnej,

 

d)   rozwiązywać konflikty w klasie,

 

e)    stosować atrakcyjne środki wychowawcze inspirujące aktywność zespołu klasowego,

 

f)    współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie i koordynować działania wychowawcze,

 

g)   współpracować z pedagogiem i psychologiem szkolnym, celem rozpoznawania trudności i potrzeb uczniów oraz uzyskania pomocy dla młodzieży i doradztwa dla ich rodziców,

 

h)   współdziałać z wszystkimi uczniami, konsultować z nimi własne pomysły programowe, prowadzić konsultacje z samorządem uczniowskim klasy
i z rodzicami uczniów,

 

i)     kontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami), celem ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych uczniów,

 

j)     poinformować rodziców (prawnych opiekunów) uczniów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w klasie o zagrożeniu semestralną oraz roczną oceną niedostateczną z jednego lub kilku przedmiotów; informacja przekazywana jest w formie pisemnej i odnotowana w dokumentacji szkolnej,

 

k)   systematycznie i prawidłowo prowadzić dokumentację klasy (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa), którą z końcem każdego roku szkolnego przedkłada dyrekcji do kontroli; Dyrektor Zespołu Szkół w drodze zarządzenia określi formę sprawdzania poprawności świadectw.

 

2)   Wychowawca ma prawo:

 

a)    współdecydować z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie działań wychowawczych w danym roku szkolnym,

 

b)   ustanawiać własne formy wynagradzania i motywowania uczniów w porozumieniu z samorządem klasowym i rodzicami,

 

c)    wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych swoich uczniów do Dyrekcji Zespołu Szkół, pedagoga, psychologa, Rady Rodziców,

 

d)   ustalać treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy.

 

 

 

 

 

2.    Wychowawca odpowiada służbowo przed dyrektorem za osiągnięcie celów wychowawczych w swojej klasie.

 

3.    Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność wychowawcy zawarte w niniejszym Statucie w niczym nie ograniczają wykorzystywania innych możliwości wychowawczych. Samodzielność, inwencja oraz współdziałanie ze społecznością szkolną winny inspirować wychowawcę do korzystania w procesie wychowawczym z bieżących uregulowań prawa oświatowego, środków masowego przekazu, publikacji naukowych i innych materiałów pomocnych w wychowaniu i patriotycznym ukształtowaniu młodego człowieka.

 

 

 

§ 30.

 

 

 

1.    Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy:

 

1)         Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

 

2)         minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;

 

3)         prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

 

 

§ 31.

 

 

 

1.    Do zadań doradcy zawodowego należy:

 

1)        systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informację i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 

2)        gromadzenie, aktualizowanie, udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia;

 

3)        prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

 

4)        koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

 

5)        współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

 

§ 32.

 

 

 

Pedagog szkolny, psycholog oraz doradca zawodowy systematycznie współpracują z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu podejmowania wspólnych działań mających na celu wspieranie prawidłowego rozwoju edukacyjnego i psychicznego uczniów oraz udzielania wsparcia ich rodzicom (opiekunom prawnym).

 

 

 

 

Rozdział 7

 


ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

 

§ 33.

 

 

 

1.    Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej powołuje na stanowisko wicedyrektora:

 

1)        do spraw wychowawczych;

 

2)        do spraw dydaktycznych;

 

3)        do spraw szkolnictwa zawodowego;

 

4)        do spraw organizacji i informatyzacji szkoły.

 

2.    Dyrektor Zespołu Szkół powołuje kierownika szkolenia praktycznego.

 

3.    Dyrektor Zespołu Szkół, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze.

 

4.    Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej odwołuje ze stanowisk, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

5.    Zakres obowiązków osób powołanych na stanowiska, o których mowa w ust. 1 i 2 wyznacza Dyrektor Zespołu Szkół.

 

6.    Prawa, obowiązki i kompetencje pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół określają przydziały czynności oraz inne uregulowania prawne.

 

7.    Dyrektor Zespołu Szkół wyznacza jednego z wicedyrektorów do kierowania bieżącą działalnością szkoły podczas jego nieobecności.

 

 

 

§ 34.

 

 

 

1.    Organami Zespołu Szkół są:

 

1)        Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu, zwany dalej Dyrektorem Zespołu;

 

2)        Rada Pedagogiczna;

 

3)        Rada Rodziców;

 

4)        Samorząd Uczniowski.

 

 

 

§ 35.

 

 

 

1.    Dyrektor szkoły:

 

1)        Dyrektor Zespołu jest jednoosobowym organem szkoły, kierującym jej działalnością oraz ponoszącym jednoosobowo odpowiedzialność za to kierowanie;

 

2)        Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadzący szkołę.

 

2.    Zadania Dyrektora Zespołu:

 

1)        kieruje bieżącą działalnością Zespołu Szkół i reprezentuje go na zewnątrz;

 

2)        inicjuje i wdraża program wychowawczy i profilaktyki szkoły, zapewnia bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych oraz zajęć organizowanych przez Zespół Szkół poza jej obiektem;

 

3)        stwarza warunki zgodnego z prawem funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego;

 

4)        jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole Szkół nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje w sprawach:

 

a)        zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu Szkół,

 

b)        przyznawania nagród i wyróżnień nauczycielom i innym pracownikom,

 

c)        wnioskowania do wyższych organów i instytucji o przyznanie nagród i wyróżnień, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 

d)       wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół,

 

e)        powoływania i odwoływania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego, nauczycieli i innych pracowników z funkcji kierowniczych,

 

f)         przeprowadzania szkolnego etapu procedury awansu zawodowego nauczycieli, w tym oceny dorobku zawodowego nauczycieli w trakcie procedur awansowych.

 

5)        organizuje i przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej, wnosi projekty planów i programów w celu ich uchwalenia przez organ, realizuje prawomocne uchwały rady oraz systematycznie informuje ją o wynikach prowadzonego przez siebie nadzoru pedagogicznego;

 

6)        wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli zostały podjęte niezgodnie z prawem, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

 

7)        ustala organizację pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

 

8)        dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół, ponosi odpowiedzialność za właściwe ich wykorzystanie;

 

9)        organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu Szkół;

 

10)    organizuje, planuje i realizuje czynności nadzoru pedagogicznego;

 

11)    koordynuje przepływ informacji między organami Zespołu Szkół (dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski);

 

12)    informuje organy kolegialne Zespołu Szkół o funkcjonowaniu szkoły, a także realizuje uchwały i wnioski tych organów;

 

13)    stoi na straży przestrzegania prawa przez społeczność Zespołu Szkół oraz zgodnego z prawem postępowania wobec tej społeczności;

 

14)    wydaje decyzje administracyjne dotyczące uczniów i słuchaczy, nauczycieli, ·a w szczególności:

 

a)        skreślenia ucznia lub słuchacza z listy uczniów (słuchaczy) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz opinii Samorządu Uczniowskiego,

 

b)        przyznania nagrody lub wymierzenia kary uczniom i słuchaczom zgodnie z postanowieniami Statutu Zespołu Szkół,

 

c)        wyrażenia zgody na indywidualny tok nauczania dla uczniów zdolnych,

 

d)       przyjęcia uczniów oraz słuchaczy do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

 

3.    W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Zespołu podejmuje wszelkie decyzje, które wynikają z przepisów szczegółowych uchwał Rady Pedagogicznej, wniosków Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego oraz innych sytuacji szczególnych.

 

 

 

§ 36.

 

 

 

Rada Pedagogiczna

 

1.    Rada pedagogiczna

 

1)        Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowania młodzieży oraz opieki. Wpływa na całość życia szkoły;

 

2)        W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady mogą też brać udział inne osoby zaproszone przez dyrektora;

 

3)        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu;

 

4)        Rada Pedagogiczna pracuje w czasie zebrań plenarnych, które mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.

 

2.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

3.    Rada Pedagogiczna opracowuje regulamin swojej działalności.

 

4.    Dyrektor Zespołu jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest odpowiedzialny za zawiadomienie członków rady o terminie i porządku zebrania.

 

5.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy jej członków.

 

6.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:

 

1)        zatwierdzanie planów pracy Zespołu Szkół;

 

2)        zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz słuchaczy;

 

3)        podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

 

4)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół;

 

5)        podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów oraz słuchacza z listy słuchaczy;

 

6)        przyjęcie Statutu Zespołu Szkół.

 

7.    Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należą:

 

1)        organizacja pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;

 

2)        projekt planu finansowego Zespołu Szkół;

 

3)        propozycja dyrektora dotyczących przyznania odznaczeń, nagród i wyróżnień;

 

4)        propozycja dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 

5)        po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców – szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników zaproponowany przez nauczycieli;

 

6)        Rada Pedagogiczna opracowuje projekt Statutu Zespołu Szkół lub jego zmiany;

 

7)        Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego Zespół Szkół z wnioskiem o odwołanie dyrektora Zespołu lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole;

 

8)        nauczyciele Zespołu Szkół, uczestniczący w posiedzeniach Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad, szczególnie wtedy, gdy ich treść mogłaby naruszyć dobre imię uczniów, rodziców, słuchaczy, nauczycieli lub innych osób.

 

 

 

§ 37.

 

 

 

Samorząd Uczniowski

 

1.    Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem, tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół.

 

2.    Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego i jego działalność określa regulamin samorządu przyjęty przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

3.    Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

4.    Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.

 

5.    Samorząd może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw ucznia, takich jak:

 

1)        prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami i stawianymi wymaganiami;

 

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 

3)        prawo do organizacji życia szkolnego;

 

4)        prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej, zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół;

 

5)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

 

§ 38.

 

 

 

1.    W Zespole Szkół mogą działać, za wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

 

2.    Zgodę na podjęcie działalności przez podmioty wymienione w ust. 1 wyraża dyrektor Zespołu Szkół.

 

 

 

§ 39.

 

 

 

Rada Rodziców

 

1.    Rada Rodziców to organ społeczny działający w Zespole Szkół.

 

2.    Rada Rodziców jest reprezentacją wszystkich rodziców uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół.

 

3.    Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz procedurę przeprowadzania wyborów do rady.

 

4.    Rada Rodziców może występować do dyrektora Zespołu Szkół oraz innych organów Zespołu, organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły.

 

5.    Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

 

1)        uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki dla szkół dziennych dla młodzieży w Zespole Szkół.

 

6.    Do kompetencji opiniodawczych Rady Rodziców należą:

 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,

 

2)        opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.

 

7.    Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł, które wspierają działalność statutową Zespołu Szkół, a ich wydatkowanie określa regulamin pracy rady.

 

 

 

§ 40.

 

 

 

Wszystkie organy Zespołu Szkół współdziałają ze sobą dla dobra uczniów i słuchaczy.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 8

 


UCZNIOWIE I SŁUCHACZE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

 

 

§ 41.

 

Zasady rekrutacji

 

1.    Zasady rekrutacji i przyjmowania uczniów do klas pierwszych szkół dla młodzieży, funkcjonujących w Zespole Szkół:

 

1)        o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego oraz technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy w dniu składania podania nie mają ukończonych 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę;

 

2)        kandydaci do szkół składają wymagane dokumenty w terminie ustalonym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;

 

3)        w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt. 1, dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji;

 

4)        kandydatów do klas pierwszych szkół młodzieżowych przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych corocznie przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną w ustalonych przez nią terminach; informacje o tych kryteriach oraz regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych są dostępne w sekretariacie szkoły oraz publikowane na stronie internetowej szkoły;

 

5)        kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

 

6)        warunkiem przyjęcia młodocianego do zasadniczej szkoły zawodowej jest potwierdzenie przez niego zawarcia na piśmie umowy między młodocianym, a zakładem pracy, pracodawcą, u którego będzie on odbywał naukę zawodu;

 

7)        kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół, o których mowa w § 41 ust.1 pkt. 1 powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów;

 

8)        przy przyjmowaniu do szkół, o których mowa w § 41 ust. 1 pkt. 1 Statutu, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu klasyfikacyjnym pierwszeństwo mają:

 

a)    sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

 

b)   kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

 

c)    kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 

d)   kandydaci, których szkołą pierwszego wyboru jest Zespół Szkół Nr 1.

 

9)        ocena nieodpowiednia lub naganna z zachowania uniemożliwia przyjęcie kandydata do szkoły;

 

10)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu może wyrazić zgodę na przyjęcie kandydata do szkoły z nieodpowiednią lub naganną oceną z zachowania;

 

11)    do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

 

12)    uczeń zmieniający typ szkoły lub zawód albo przedmiot w zakresie rozszerzonym, uzupełnia różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi na warunkach ustalonych przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami prowadzącymi dane zajęcia.

 

2.    Zasady przyjmowania słuchaczy do szkół dla dorosłych, funkcjonujących w Zespole Szkół:

 

1)        o przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmą naukę; szczególne przypadki przyjmowania osób, które nie ukończyły 18 lat do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej;

 

2)        kandydaci składają dokumenty w terminie zgodnym z zarządzeniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny;

 

3)        o przyjęcie na pierwszy semestr mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli szkołę uprawniającą do podjęcia nauki w szkole dla dorosłych;

 

4)        rekrutacja słuchaczy odbywa się na podstawie konkursu świadectw; dopuszcza się możliwość rekrutacji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej;

 

5)        do przyjmowania słuchaczy na semestr programowo wyższy wszystkich typów szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 41 ust. 1 pkt. 11 lit. a Statutu.

 

 

 

§ 42.

 

 

 

Prawa ucznia

 

1.    Uczeń i słuchacz ma prawo do:

 

1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

 

2)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;

 

3)        korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

4)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 

5)        swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, w poszanowaniu przekonań innych osób;

 

6)        rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

 

7)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

 

8)        pomocy w przypadku trudności w nauce;

 

9)        korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

 

10)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, obiektów sportowych, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, centrum multimedialnego podczas zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych, po uzgodnieniu lub opieką właściwego nauczyciela;

 

11)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

 

12)    możliwość zdawania egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

2.    Uczeń o wybitnych uzdolnieniach ma prawo ubiegać się o zgodę na realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

3.    Szczegółowe prawa ucznia obejmują:

 

1)        uzyskiwanie wyczerpujących informacji na temat wymagań edukacyjnych oraz szczegółowych zasad oceniania z poszczególnych zajęć dydaktycznych
i z zachowania, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

 

2)        uzyskiwanie z wyprzedzeniem przynajmniej jednego tygodnia informacji o terminie i zakresie pisemnych prac kontrolnych (sprawdzianów), trwających co najmniej jedną godzinę lekcyjną (informacja ta musi być odpowiednio odnotowana w dzienniku lekcyjnym) przy zachowaniu następujących zasad:

 

a)    w ciągu dnia nauki może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,

 

b)   kolejny sprawdzian nie może się odbyć przed poinformowaniem uczniów o wynikach poprzedniego,

 

c)    kartkówki trwają do 20 minut i mogą obejmować co najwyżej materiał z zakresu trzech ostatnich tematów,

 

d)   liczba kartkówek nie jest ograniczona w ciągu dnia ani tygodnia, jednakże w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jedna kartkówka z danego przedmiotu,

 

3)        uzyskiwanie informacji o wynikach sprawdzianów i kartkówek w ciągu14 dni od daty ich przeprowadzenia, za wyjątkiem:

 

a)    sprawdzianów z języka polskiego o charakterze wypracowań, dla których powyższy termin wydłuża się do 21 dni,

 

b)   sytuacji, gdy niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu z powodu ferii, nieobecności nauczyciela w szkole lub z innych uzasadnionych powodów (w tym przypadku nauczyciel powinien określić ostateczny termin oddania zaległych prac, nie później jednak niż w terminie kolejnych 7 dni),

c)   pracę pisemną po sprawdzeniu, ocenie i przeanalizowaniu nauczyciel przekazuje uczniowi. Prace pisemne przechowuje uczeń (prawni opiekunowie), 

 

4)        możliwość zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji na zasadach ustalonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów,

 

5)        uczeń szkoły dla młodzieży ma prawo do powtarzania danej klasy z powodu niepowodzeń w nauce; w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach, Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może zezwolić na ponowne powtarzanie tej samej klasy,

 

6)        uczeń klasy pierwszej, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej podlega ponownej rekrutacji;

 

7)        korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.

 

4.    Korzystanie z wymienionych praw może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

 

 

§ 43.

 

 

 

1.    W przypadku naruszenia praw ucznia lub słuchacza – uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub słuchacz mogą odwołać się do Dyrektora Zespołu lub za pośrednictwem Dyrektora Zespołu do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

2.    Formę i tryb odwołania, o którym mowa w § 42 ust. 1 regulują przepisy postępowania administracyjnego.

 

 

 

 

§ 44.

 

 

 

Obowiązki ucznia i słuchacza

 

1.        Uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, a zwłaszcza:

 

1)        dbać o honor i dobre imię szkoły;

 

2)        odnosić się z szacunkiem do symboli państwowych, szkolnych i religijnych, a także właściwie zachowywać się w czasie uroczystości szkolnych;

 

3)        bezwzględnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z obowiązującym planem zajęć;

 

4)        rzetelnie i systematycznie uczyć się, przygotowywać się do zajęć szkolnych i aktywnie w nich uczestniczyć;

 

5)        punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne;

 

6)        godnie reprezentować szkołę w czasie imprez, konkursów i olimpiad organizowanych w szkole i poza nią;

 

7)        godnie reprezentować szkołę podczas wycieczek oraz innych wyjazdów szkolnych;

 

8)        w czasie uroczystości szkolnych być odświętnie ubranym;

 

9)        uczęszczać na zajęcia w schludnym i estetycznym stroju oraz dbać o stosowny wygląd;

 

10)    przestrzegać zakazu opuszczania terenu szkoły bez zgody wychowawcy lub innego nauczyciela, zarówno podczas trwania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jak i w czasie przerw międzylekcyjnych;

 

11)    na bieżąco informować rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskiwanych przez siebie ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz przekazywać rodzicom (prawnym opiekunom) wszelkie kierowane do nich przez szkołę informacje i uwagi; dotyczy uczniów szkół dla młodzieży;

 

12)    samodzielnie zapoznawać się z zarządzeniami władz szkoły i przestrzegać ich;

 

13)    kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

 

14)    bezwzględnie przestrzegać obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów;

 

15)    troszczyć się o czystość, porządek i estetykę szkoły i jej otoczenia, chronić przed dewastacją sprzęt, pomoce i mienie szkoły;

 

16) bezwzględnie przestrzegać zakazu posiadania oraz spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz palenia tytoniu, e-papierosów; w przypadku złamania zakazu przez ucznia lub słuchacza Dyrektor Zespołu ma prawo wezwać uprawnione organy do podjęcia odpowiednich działań;

 

17)    bezwzględnie przestrzegać zakazu używania podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń nieprzydatnych w procesie dydaktycznym;

 

17a) przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych uczeń wycisza telefon i chowa do plecaka
       (torebki);

 

       17b) w razie złamania zakazu, o którym mowa § 43 ust. 1 pkt. 17 uczeń otrzymuje
                upomnienie z jednoczesnym powiadomieniem rodziców poprzez dziennik
                elektroniczny;

 

       17 c) każde trzy upomnienia, o których mowa § 43 ust. 1    pkt. 17 b) powodują obniżenie
                o jedną ocenę zachowania, z jednoczesnym powiadomieniem rodziców, a w
                przypadku szkoły zawodowej także mistrzów szkolących;

 

       17 d) powiadomienie, o którym mowa w § 43 ust. pkt. c) jest obowiązkiem wychowawcy
                klasy;

 

 

 

18)    przebywając na terenie szkoły uczeń musi posiadać w widocznym miejscu
(na wysokości klatki piersiowej) identyfikator; uczeń bez identyfikatora nie ma prawa przebywać na terenie szkoły;

 

19)    przynieść usprawiedliwienie nieobecności w szkole (uczniowie) napisane przez rodziców lub lekarza (uczniowie i młodociani pracownicy) w terminie nieprzekraczającym tygodnia od daty powrotu do szkoły;

 

20)    jeżeli uczeń w danym dniu był obecny w szkole, a następnie samowolnie opuścił jakiekolwiek zajęcia lekcyjne zgodne z planem dnia, to nie ma możliwości ich usprawiedliwienia;

 

21)    Obowiązkiem ucznia, młodocianego pracownika jest dostarczenie do szkoły umowy zawartej z pracodawcą w celu przygotowania zawodowego w terminie nieprzekraczalnym do 14 września;

 

22)    Niedostarczenie przez młodocianego w terminie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powoduje skreślenie z listy uczniów szkoły;

 

23)    W przypadku rozwiązania umowy przez zakład pracy w ciągu roku szkolnego(bez względu na powody) z młodocianym, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie szkołę i dostarczyć odpis świadectwa pracy potwierdzający czas/okres zaliczonej praktyki zawodowej;

 

24)    Młodociany, który utracił miejsce pracy, musi we własnym zakresie, w terminie dwóch tygodni zawrzeć umowę o pracę z innym zakładem pracy o tym samym profilu zawodowym;

 

25)    Niedostarczenie nowo zawartej umowy w wyżej podanym terminie powoduje skreślenie go z listy uczniów szkoły;

 

26)    Młodociany, 2 tygodnie przed klasyfikacją semestralną zobowiązany jest do dostarczenia do wychowawcy klasy oceny semestralnej wystawionej przez pracodawcę lub wyznaczoną przez niego osobę w dzienniku praktyk oraz karcie oceny semestralnej z praktycznej nauki zawodu.

 

§ 45.

 


Nagrody

 

1.        Uczeń lub słuchacz może otrzymać nagrodę za:

 

1)        celujące i bardzo dobre wyniki w nauce;

 

2)        szczególnie wyróżniające się zachowanie;

 

3)        wzorową frekwencję;

 

4)        aktywną pracę w organizacjach uczniowskich działających na terenie Zespołu Szkół;

 

5)        prace użyteczne wykonane na rzecz klasy i szkoły;

 

6)        osiągnięcia w zawodach sportowych, konkursach i olimpiadach;

 

7)        wysoki poziom przygotowania zawodowego;

 

8)        inne szczególne osiągnięcia.

 

2.        Rodzaje nagród:

 

1)        pochwała ucznia przez wychowawcę wobec uczniów i rodziców;

 

2)        pochwała ucznia lub słuchacza przez Dyrektora Zespołu wobec społeczności szkolnej;

 

3)        pisemna pochwała Dyrektora Zespołu skierowana do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

 

4)        nagroda rzeczowa w dniu zakończenia roku szkolnego;

 

5)        świadectwo z wyróżnieniem wg odrębnych przepisów;

 

6)        wręczenie Brązowej Odznaki Szkoły za szczególne zasługi dla Zespołu Szkół;

 

7)        wpis absolwenta do Złotej Księgi za wybitne osiągnięcia;

 

8)        zgłoszenie do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

 

3.        Rada Rodziców może ufundować własne dodatkowe nagrody według zasad przez nią opracowanych i zawartych w jej regulaminie.

 

 

 

§ 46.
 

 

Kary

 

1.    Nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie Zespołu Szkół powoduje nałożenie na ucznia lub słuchacza kar dyscyplinarnych w postaci:

 

1)   obniżenia oceny zachowania (dotyczy uczniów);

 

2)   nagannej oceny zachowania;

 

3)   nagany wychowawcy klasy z pisemną informacją do rodziców (prawnych opiekunów);

 

4)   nagany Dyrektora szkoły z pisemną informacją do rodziców (prawnych opiekunów);

 

5)   ostrzeżenia o możliwości skreślenia z listy uczniów (słuchaczy);

 

6)   skreślenia ucznia (słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy).

 

2.    Kara, o której mowa w § 45 ust. 1 pkt. 6 może mieć zastosowanie jako kara pierwsza z pominięciem kar łagodniejszych w następujących przypadkach:

 

1)   naruszenia zasad współżycia społeczności szkolnej, np. stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych, znęcanie się nad młodszymi kolegami, wymuszenie itp.;

 

2)   celowej dewastacji mienia szkoły lub jej otoczenia;

 

3)   złamania zakazu posiadania lub spożywania na terenie szkoły lub w jej otoczeniu alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających;

 

4)   agresji słownej wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły;

 

5)   notorycznego wagarowania;

 

6)   braku wyraźnej poprawy zachowania pomimo uzyskanej wcześniej oceny nagannej.

 

3.    Ostrzeżenie, o którym mowa w § 45 ust.1 pkt.5, następuje na wniosek wychowawcy klasy skierowany do Dyrektora Zespołu lub w wyniku decyzji własnej Dyrektora, podjętej po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. O ostrzeżeniu zostają poinformowani w formie pisemnej rodzice (prawni opiekunowie) ucznia i zostaje to odnotowane w aktach szkolnych ucznia.

 

4.    Jeżeli uczeń otrzymał już ostrzeżenie, o którym mowa w § 45 ust.1 pkt. 5i popełnił jakiekolwiek wykroczenie, o którym mowa w § 45 ust.2, Dyrektor Zespołu może podjąć decyzje o skreśleniu ucznia (słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy).

 

5.    Skreślenie ucznia (słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy) może nastąpić w przypadku:

 

1)   rażącego lekceważenia obowiązków szkolnych;

 

2)   nieusprawiedliwionej absencji powyżej 70 godzin w ciągu jednego semestru;

 

3)   posiadania narkotyków lub innych środków odurzających, jak również handlu nimi czy też zachęcania innych do ich zażywania;

 

4)   agresji fizycznej, psychicznej, słownej wobec nauczyciela, ucznia lub innego pracownika szkoły;

 

5)   popełnienia przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego;

 

6)   innego rażącego naruszenia obowiązujących norm społecznych.

 

6.    Wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów (słuchaczy) wraz z uzasadnieniem sporządza wychowawca (opiekun) klasy i przekazuje Dyrektorowi Zespołu. Decyzję o skreśleniu ucznia (słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy) podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

7.    W przypadku decyzji Dyrektora szkoły o skreśleniu ucznia (słuchacza) z listy uczniów (słuchaczy) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w trybie postępowania administracyjnego.
W przypadku pozostałych kar dyscyplinarnych organem odwoławczym jest Rada Pedagogiczna.

 

 

 

 

 

 

Rozdział 9

 


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

 

§ 47.

 

Cele i zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniana

 

1.    Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, jego świadomości i poczucia wiary we własne możliwości, a w szczególności:

 

1)        pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań;

 

2)        bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce;

 

3)        uświadamianie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych w programie nauczania;

 

4)        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

5)        rozwijanie w uczniu zdolności, systematycznej pracy, samokontroli i samooceny;

 

6)        ukierunkowywanie samodzielnej pracy ucznia;

 

7)        dowartościowanie ucznia;

 

8)        pomoc w wyborze dalszego kształcenia i dalszej drogi życiowej.

 

2.    Monitorowanie szkolnego systemu oceniania, a w szczególności:

 

1)        korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela;

 

2)        analiza prawidłowego doboru programów nauczania i podręczników;

 

3)        skuteczność nauczania i wychowania;

 

4)        okresowe (roczne) podsumowywanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia treści programowych;

 

5)        informowanie rodziców o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce oraz w zachowaniu.

 

3.    Ocenianie szkolne obejmuje:

 

1)        formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustalanie kryterium oceniania z zachowania, a także informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

 

2)        bieżące ocenianie oraz klasyfikowanie semestralne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

3)        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

 

4)        ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 

5)        ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) oceny zachowania.

 

4.    Klasyfikację uczniów i słuchaczy przeprowadza się dwa razy w roku: w semestrze zimowym i w semestrze letnim.

 

     1) Trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej·

 

           nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy
           informują o ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
           ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

 

a)    powiadomienie, o którym mowa w § 46 ust. 4 pkt. 1) odbywa się w formie elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny, a w przypadku braku dostępu do internetu  ucznia lub jego rodziców w formie pisemnej poprzez kontrolkę ucznia.

 

 

 

5.    Uczeń (słuchacz) otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 49 ust. 10 Statutu.

 

6.    Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.

 

7.        Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych prac kontrolnych oceny pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 

8.        Jeżeli słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie wskazanym przez nauczyciela prowadzącego konsultacje, drugą pracę kontrolną. Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkuje nie dopuszczeniem słuchacza do egzaminu semestralnego.

 

9.        Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki, a w szkole policealnej z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla danego zawodu, składa się z części pisemnej i części ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie pisemnej.

 

10.    Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły:

 

1)        Po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego;

 

2)        Po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

 

11.    Ustala się klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne dla uczniów oraz oceny semestralne dla słuchaczy w stopniach:

 

Celujący                                  6

 

Bardzo dobry                           5

 

Dobry                                     4

 

Dostateczny                             3

 

Dopuszczający                          2

 

Niedostateczny                         1

 

12.    Obowiązują następujące ogólne kryteria przy ustalaniu ocen:

 

1)        ocenę celującą otrzymuje uczeń i słuchacz, który opanował podstawę programową, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, samodzielnie i oryginalnie rozwiązuje zadania i problemy, wysuwa oryginalne wnioski;

 

2)        ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń i słuchacz, który opanował zakres umiejętności i wiadomości zgodnie z programem nauczania, analitycznie podchodzi do problemów, które samodzielnie rozwiązuje;

 

3)        ocenę dobrą otrzymuje uczeń i słuchacz, który opanował zakres umiejętności i wiadomości zgodnie z programem nauczania, z niewielkimi brakami, które jest w stanie samodzielnie uzupełnić;

 

4)        ocenę dostateczną otrzymuje uczeń i słuchacz, który opanował umiejętności i wiadomości na poziomie przeciętnym, rozwiązuje typowe zadania i problemy;

 

5)        Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń i słuchacz, który opanował umiejętności i wiadomości na poziomie poniżej przeciętnej, rozwiązuje typowe problemy i zadania tylko z pomocą nauczyciela;

 

6)        ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń i słuchacz, który posiada umiejętności i wiadomości poniżej poziomu minimum, nie potrafi samodzielnie wykonywać najprostszych zadań, nawet z pomocą nauczyciela.

 

13.    Ustala się następujące kryteria i zasady wystawiania ocen z zachowania:

 

Kryteria

Przestrzeganie Statutu Szkoły

Kultura osobista

Frekwencja

Praca dla dobra szkoły

Pracowitość

Wzorowe

Uczeń przestrzega Statutu Szkoły w sposób przykładny, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień § 43 ust. 1

Wysoka kultura osobista, brak nałogów, pozytywny wpływ na zachowanie innych

Bardzo dobra, brak godzin nieusprawiedliwionych

Wykazuje inicjatywę w podejmowaniu różnych działań na rzecz szkoły lub środowiska. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań niestanowiących jego obowiązków.

Udział w konkursach, pracach organizacji szkolnych i kół zainteresowań, systematyczność

Bardzo dobre

Uczeń przestrzega Statutu Szkoły w sposób przykładny, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień § 43 ust. 1

Wysoka kultura osobista

Bardzo dobra, brak godzin nieusprawiedliwionych

Aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły, wyróżnia się zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych mu zadań, niestanowiących jego obowiązku.

W pełni wykorzystuje swoje możliwości w nauce

Dobre

Uczeń przestrzega Statutu Szkoły, z uwzględnieniem postanowień § 43 ust. 1

Postępuje zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi, respektuje zasady współżycia społecznego. Kultura osobista bez zastrzeżeń

Dobra, do 5 godzin nieusprawiedliwionych

Właściwe wypełnianie obowiązków ucznia, należycie wykonuje powierzone zadania

Działalność pozalekcyjna, dbanie o dobre wyniki w nauce nawet przy braku zdolności

Poprawne

Uczeń nie przestrzega Statutu Szkoły, z uwzględnieniem postanowień
§ 43 ust. 1

Nie respektowanie zasad współżycia społecznego, pozytywna reakcja na zwracane uwagi, kultura słowa czasami zła

Do 30 godzin nieusprawiedliwionych

Nie zawsze dobrze funkcjonuje w środowisku szkolnym. Wypełnianie obowiązków ucznia z uchybieniami

Słabe zaangażowanie w nauce, brak systematyczności

Nieodpowiednie

Uczeń często nie przestrzega Statutu Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień
§ 43 ust. 1

Brak kultury słowa, nie przestrzeganie zasad współżycia i ogólnie przyjętych norm obyczajowych. Nie reaguje pozytywnie na zwracane mu uwagi

 

Powyżej 30 godzin nieusprawiedliwionych

Wykazuje lekceważący stosunek do powierzonych zadań. Nie prawidłowo funkcjonuje w środowisku szkolnym

Lekceważenie obowiązków szkolnych, niepodejmowanie żadnej działalności pozalekcyjnej

Naganne

Uczeń często nie przestrzega Statutu Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień
§ 43 ust. 1oraz naraża szkołę i kolegów na straty moralne i materialne.

Brak kultury słowa, agresywne zachowanie, niszczenie mienia szkoły

Powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych

Nie wykonuje powierzonych mu zadań

Nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych

 

14.    Przy ocenie ucznia powinny być brane pod uwagę wszystkie kryteria zawarte w tabeli.

 

15.    Na szczególną uwagę zasługuje praca ucznia włożona w realizację zamierzeń, efekty są zależne od jego możliwości psychicznych, fizycznych oraz od środowiska, w którym przebywa.

 

16.    Pod uwagę przy ocenie należy brać systematyczność ucznia w dążeniu do rozwijania osobowości.

 

17.    Oceny z przedmiotów nie powinny mieć bezpośredniego wpływu na ocenę z zachowania.

 

18.    Ocenę z zachowania ustala wychowawca biorąc pod uwagę opinie wszystkich uczących w danej klasie nauczycieli.

 

19.    Jeżeli uczeń opuścił i nie usprawiedliwił:

 

1)      powyżej 30 godzin – otrzymuje upomnienie,

 

2)      powyżej 50 godzin – otrzymuje naganę,

 

3)      powyżej 70 godzin – ostrzeżenie o wydaleniu ze szkoły,

 

20.    Każda następna nieobecność nieusprawiedliwiona ucznia, po otrzymaniu ostrzeżenia o wydaleniu ze szkoły, może skutkować wnioskiem wychowawcy klasy o skreślenie z listy uczniów.

 

21.    Uczeń, który otrzymał naganę, nie powinien mieć oceny zachowania wyższej, niż „nieodpowiednie”.

 

22.    Uczeń, który otrzymał ostrzeżenie o wydaleniu, nie powinien mieć oceny zachowania wyższej, niż „naganne”.

 

 

§ 48.

 

 

 

Ocenianie w nauczaniu modułowym.

 

1.        Zasady oceniania:

 

1)   każda jednostka modułowa kończy się roczną oceną klasyfikacyjną; jeżeli jednostka nie jest zakończona w danym roku szkolnym - wystawiona jest roczna ocena  klasyfikacyjna ze zrealizowanej części;

 

2)   na świadectwie promocyjnym wpisywane są roczne oceny klasyfikacyjne z modułów zrealizowanych w danym roku szkolnym, jeżeli:

 

a)        wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone-wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w skład modułu,

 

b)        nie wszystkie jednostki modułowe wchodzące w skład modułu zostały zakończone - wpisywana jest średnia ważona ze wszystkich zakończonych jednostek modułowych oraz, w przypadkach jednostek niezakończonych, ze zrealizowanej części jednostki.

 

2.        Średnia ważona jest obliczona proporcjonalnie do liczby godzin przeznaczonych na realizację jednostki modułowej według następującego wzoru:

 

(o1 x w1 + o2 x w2 + ... + on x wn) / (w1 + w2 +… + wn)gdzie: „o” - ocena z jednostki modułowej; „w”- liczba godzin przeznaczonych na realizację jednostki modułowej; wynik należy zaokrąglić do liczby całkowitej, przy zaokrąglaniu stosuje się tabelę:

 

 

 

 

 

2,00-2,49

 

dopuszczający

 

2,50-3,49

 

dostateczny

 

3,50-4,49

 

dobry

 

4,50-5,49

 

bardzo dobry

 

5,50-6,00

 

celujący

 

 

 

3.        Na świadectwie promocyjnym wpisywana jest roczna ocena klasyfikacyjna z modułu.

 

Nauczyciel uczący w systemie modułowym stosuje ogólne zasady zawarte w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

4.        Pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną z modułu otrzymuje uczeń, który jest pozytywnie sklasyfikowany ze wszystkich jednostek modułowych wchodzących w jego skład.

 

4a) Jeżeli uczeń  w wyniku rocznej klasyfikacji otrzyma ocenę niedostateczną z jednej,
      kilku lub wszystkich jednostek modułowych uważa się, że otrzymał jedną ocenę
      niedostateczną z całego modułu;

 

4b) uczeń ma obowiązek zaliczyć jednostki modułowe, z których otrzymał niedostateczną
      roczną ocenę klasyfikacyjną na zasadach  określonych w przepisach o egzaminie
      poprawkowym;

 

4c) jeżeli uczeń w wyniku egzaminu poprawkowego nie otrzyma pozytywnej oceny z
       jednostki modułowej, która nie jest realizowana w klasie programowo wyższej,
       otrzymuje ocenę niedostateczną z całego modułu;

 

 4d) rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w
       ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
       który nie  zdał egzaminu poprawkowego z jednostek modułowych, pod warunkiem,
       że jednostki te są realizowane w klasie programowo wyższej;

 

 4e) jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z
        jednej, kilku lub wszystkich jednostek modułowych uważa się, że uczeń jest nie
       klasyfikowany z całego modułu i podlega procedurze egzaminu klasyfikacyjnego;

 

 4f) na klasyfikację końcową w ocenianiu modułowym składają się:

 

       4fa) roczne oceny klasyfikacyjne z modułów ustalone odpowiednio w klasie
                programowo najwyższej oraz

 

       4fb) roczne oceny klasyfikacyjne z modułów, których realizacja zakończyła się w
               klasach programowo niższych.

 

5.        Uczeń niesklasyfikowany z jednostki modułowej (modułu) podlega procedurze egzaminów klasyfikacyjnych.

 

6.        Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej, podlega procedurze egzaminu poprawkowego w terminie ustalonym, przez dyrektora szkoły, przy czym egzaminem poprawkowym objęte są niezaliczone jednostki modułowe.

 

7.        Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednostki modułowej zakończonej w ciągu roku szkolnego, jest zobowiązany zaliczyć jednostkę modułową najpóźniej na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.

 

8.        Jeżeli dana jednostka jest prowadzona przez więcej niż jednego nauczyciela, ocena z jednostki modułowej jest średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez każdego nauczyciela.

 

 

 

§ 49.

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.        Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej, z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę obowiązującego czasu. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

2.        Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.        Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych.

 

4.        Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadniają: dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu oraz uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie).

 

5.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

6.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

7.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie ustnej i pisemnej. Z jego przebiegu sporządza się protokół według zasad określonych w odrębnych przepisach, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8.        Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 

9.        W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, jako obserwatorzy, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

10.    Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego z przyczyn usprawiedliwionych, może zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą o wyznaczenie nowego terminu. Z prośbą mogą zwrócić się także rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

11.    Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego rocznego uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

 

 

§ 50.

 

 

 

Egzamin poprawkowy

 

1.        Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

2.        Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

3.        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

4.        Egzamin poprawkowy w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy zdaje się w formie ustnej.

 

5.        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 

1)   szkoły dzienne dla młodzieży – egzamin odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich;

 

2)   szkoły dla dorosłych:

 

a)    semestr zimowy – egzamin odbywa się do końca lutego,

 

b)   semestr letni – egzamin odbywa się do 15 września.

 

6.        Informację o terminach egzaminów poprawkowych sporządza się na piśmie i przekazuje do sekretariatu szkoły.

 

7.        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

 

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

 

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

8.        Nauczyciel, którym mowa w ust. 5 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

9.        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół według zasad określonych w odrębnych przepisach. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (słuchacza). Protokół wraz z pracami dołącza się do arkusza ocen ucznia (słuchacza).

 

10.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

11.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

§ 51.

 

 

 

Zmiana rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 

1.        Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

2.        Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem zastrzeżeń, zgłasza się do dyrektora szkoły od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

3.        W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje, odpowiednią dla rodzaju kwestionowanej oceny, komisję klasyfikacyjną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4.        Termin przeprowadzenia postępowania klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

 

5.        Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu przeprowadzania egzaminu poprawkowego.

 

6.        Wniosek wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zastrzeżeń należy złożyć do dyrektora szkoły w terminie do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
Do przeprowadzenia postępowania klasyfikacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 50 ust. 3 i 4.

 

 

§ 52.

 

 

 

Zwolnienie ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 

1.        Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowcy lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.

 

1)        Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;

 

a) opinię lekarską, o której mowa w § 51 ust. 1 oraz ust.1.1 należy przedstawić
     nauczycielowi prowadzącemu określone zajęcia oraz przekazać dyrektorowi
     szkoły;

 

2) jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
      komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
      klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
      wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

 

2.        Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia albo na wniosek pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

1)        Wniosek wraz z opinią należy przekazać dyrektorowi szkoły;

 

2)        W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 

 

§ 53.

 

 

 

Indywidualny program i tok nauki

 

1.        Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

 

2.        Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

 

3.        Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 

4.        Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

 

5.        Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

 

6.        Z wnioskiem do Dyrektora szkoły o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki może wystąpić uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie),   wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek.

 

7.        Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

8.        Uczeń, który realizuje indywidualny tok nauki może:

 

1)        w ciągu jednego roku szkolnego realizować program nauczania z zakresu co najmniej dwu klas;

 

2)        być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem nauczania dla jego klasy;

 

3)        uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

 

9.        Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z § 46 wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

10.    Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny tok nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

 

11.    Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

 

12.    W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

 

13.    Przepisy ust. 10 - 12 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny tok nauki według indywidualnego programu nauki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 54.

 

 

 

Indywidualne nauczanie

 

1.        Indywidualne nauczanie młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, organizuje się na okres określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

 

2.        Indywidualne nauczanie dyrektor szkoły organizuje w sposób określony przez odrębne przepisy.

 

 

 

§ 55.
Świadectwo z wyróżnieniem

 

 

 

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 

 

 

Rozdział 10

 


DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ, WYCIECZEK, STAŻY ZAGRANICZNYCH

 

 

 

§ 56.

 

 

 

Szkoła może organizować różne formy zajęć terenowych i wyjazdów grupowych uczniów stanowiącą część procesu dydaktyczno-wychowawczego, które są zaplanowane oraz realizowane zgodnie z przyjęta koncepcją pracy szkoły oraz regulaminem organizacji wycieczek i imprez turystyczno-krajoznawczych.

 

 

 

Rozdział 11

 


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

§ 57.

 

 

 

1.        Zespół Szkół ma prawo do posiadania własnego ceremoniału szkolnego.

 

2.        Ceremoniał szkolny obejmuje:

 

             1)     rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;

 

             2)     pożegnanie absolwentów;

 

             3)     Święto Patrona Szkoły;

 

             4)     Dzień Edukacji Narodowej.

 

3.        Zespół Szkół posiada sztandar będący jego uroczystym symbolem.

 

4.        Sztandar jest używany podczas uroczystości związanych z ceremoniałem szkolnym oraz innych ważnych uroczystości.

 

5.        Sztandarowi zawsze towarzyszy poczet sztandarowy.

 

 

 

 

§ 58.

 

 

 

1.        Statut Zespołu obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

2.        Dyrektor Zespołu umożliwia zapoznanie się ze Statutem wszystkich członków społeczności szkolnej, w tym każdorazowo nowo przyjętych uczniów i słuchaczy klas pierwszych.

 

 

 

 

§ 59.

 

 

 

Zespół Szkół używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem oraz stempli według wzoru i zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

§ 60.

 

 

 

1.        Postanowienia Statutu zostały przyjęte na mocy uchwały Rady Pedagogicznejnr3
KU 3/14/2012z dnia 13 września 2012 roku.

 

2.        Statut wchodzi w życie z dniem 13 września 2012 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna Statutu:

 

1.        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

2.        Ustawa z dna 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  2001 Nr 61, poz.624 z późn. zm.).

 

 

 

 

  • opublikował: Wojciech Wiński
    data publikacji: 2012-05-31 13:11
  • zmodyfikował: Wojciech Wiński
    ostatnia modyfikacja: 2016-09-07 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2067
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-07 11:55

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Os. Mielżyńskiego 5A, 62-020 Swarzędz

Dane kontaktowe

tel. (61) 817 57 04 , (61) 815 90 46
fax (61) 817 22 81

e-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl
strona internetowa: www.zs1-swarzedz.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 70529
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-11-15 21:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl