Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Kryteria

KRYTERIA PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
W SWARZĘDZU  
NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Na podstawie  ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty(Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572  z późn.zm.)oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r.,poz.7) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r.,poz.1942) ustala się następujące kryteria  przyjmowania uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu w roku szkolnym 2016/2017.

 

§ 1.

 

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje liczba punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

§ 2.

 

Punkty można uzyskać za oceny z następujących zajęć edukacyjnych umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 1. język polski,

 2. matematyka,

 3. z przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną:

 • informatyka, język obcy nowożytni –dla uczniów w zawodzie technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • informatyka, geografia – dla uczniów w zawodzie: technik ekonomista,

 • informatyka, biologia – dla uczniów w zawodzie: technik  żywienia  i usług          gastronomicznych,

 • informatyka, geografia – dla uczniów w zawodzie: technik logistyk,

 • język obcy nowożytni, geografia – dla uczniów w zawodzie:  technik hotelarstwa.

 • informatyka wiedza o społeczeństwie – dla uczniów klas zasadniczej szkoły zawodowej,

 

 

§ 3

 

Zasady przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 

 1. celującym- przyznaje się po 20 punktów;

 2. bardzo dobrym- przyznaje się po 16 punktów;

 3. dobrym- przyznaje się po 12 punktów;

 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

 5. dopuszczającym-przyznaje się po 2 punkty.

 

 

§ 4.

 

1.Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem  - przyznaje się 5 punktów.

2.Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 Część B

    a/uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim:

      - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

      - tytułu laureata konkursu tematycznego –przyznaje się 7 punktów,

      - tytułu finalisty konkursu tematycznego przyznaje się 5 punktów.

    b/uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym   

        przez kuratora oświaty:

       - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 punktów,

       -dwóch lub więcej  tytułów laureata konkursu tematycznego -  przyznaje się 7 punktów,

       - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego – przyznaje się 5 punktów.

     c/uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach sportowych na szczeblu:                              

        - międzynarodowym  (miejsca 1-8) – przyznaje się 4 punkty,

        - krajowym (miejsca 1-6) – przyznaje się 3 punkty),  

        - wojewódzkim (miejsca 1-3) przyznaje się dwa punkty,

        - powiatowym (miejsca 1-3) przyznaje się 1 punkt.

 W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, maksymalna liczba punktów  możliwych do uzyskania wynosi 13 punktów.

 

3.W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 2  punkty.

 

 4.Wyniki egzaminu gimnazjalnego

     a/ wynik przedstawiony w procentach z:

          - języka polskiego

          - historii i wiedzy o społeczeństwie

          - matematyki

          - przedmiotów przyrodniczych

           -języka obcego nowożytnego  

          mnoży się przez 0,2

      

 

 

§ 5.

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 200.

 

§ 6.

 

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, jest przyjmowany w pierwszej kolejności do szkoły niezależnie od wyżej określonych zasad, pod warunkiem złożenia oryginałów  lub  poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

 

§ 7.

 

1. W przypadku równorzędnych wyników  uzyskanych na pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają;

 1. kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 2. kandydaci, których szkołą pierwszego wyboru jest ZS nr 1 w Swarzędzu.

2. W przypadku równorzędnych wyników  uzyskanych na drugim etapie  postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria:

 1.   wielodzietność rodziny kandydata,

 2.   niepełnosprawność kandydata,

 3.   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4.   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5.   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6.   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7.   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.Kryteria, o których mowa w ust.2, mają jednakową wartość.

 

§ 8.

 

Minimalną liczbę punktów, która umożliwia ubieganie się o przyjęcie do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/201 ustala się na: do technikum ekonomicznego, informatycznego, logistycznego i mechatronicznego : 100 punktów, do technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: 90 punktów, do technikum hotelarskiego: 85 punktów, do technikum żywienia i usług gastronomicznych: 80 punktów, do klas pod patronatem VWP: 70 punktów.

 

 

 

§ 9.

 

Kryterium zostania uczniem klas ZSZ pod patronatem VWP w zawodzie monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz operator maszyn i urządzeń odlewniczych są:

a)  liczba punktów z przedmiotów  i innych osiągnięć kandydata odnotowanych na świadectwie gimnazjalnym: 70 pkt.   

b)  ocena z zachowania minimum poprawna,

c)  pozytywne przejście rekrutacji prowadzonej przez VW Poznań,

d)  uzyskanie zdolności lekarskiej.

 

 

§ 10.

 

W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba miejsc lub, gdy pozostaną wolne miejsca spowodowane brakiem potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,  komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może podjąć decyzję o zmniejszeniu określonego w § 8 progu punktowego umożliwiającego przyjęcie do szkoły.

 

§ 11.

 

1.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do ZS1         w Swarzędzu.

2.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata wnioskiem, o którym mowa w § 11 ust.1 .Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat  uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa  w § 11 ust 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 12.

W innych sprawach, nieujętych w niniejszych kryteriach, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572  późn.zm.) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r.,poz.1942) oraz Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty  z dnia 28 stycznia 2016 r.

drukuj (Kryteria)

 • autor informacji: Roman Pawłowski
  data wytworzenia: 2013.03.14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-11 12:49
 • zmodyfikował: Wojciech Wiński
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-18 11:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4035
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-10-18 11:15

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Os. Mielżyńskiego 5A, 62-020 Swarzędz

Dane kontaktowe

tel. (61) 817 57 04 , (61) 815 90 46
fax (61) 817 22 81

e-mail: zs1swarzedz@powiat.poznan.pl
strona internetowa: www.zs1-swarzedz.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 77525
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-01-24 10:50

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl