Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

Treść strony

akapit

Organizacja CKP - Załącznik K-02

STANOWISKO: specjalista ds. kwalifikacji zawodowych i organizacji szkoleń w CKP

ETAT: administracyjny
UMOWA: o pracę w wymiarze pełnego etatu

 1. MIEJSCE PRACY: Zespoł Szkół Nr 1 - Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu
  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  a) wykształcenie wyższe kierunkowe,
  b) biegłość obsługi komputera – pakiet MS Office, 
  c) doświadczenie zawodowe min. 7 lat         
  d) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,

 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  a) umiejętność pracy w zespole oraz rozwinięte kompetencje interpersonalne,
  b) umiejętność analitycznego myślenia,
  c) bardzo dobra organizacja pracy,
  d) dyspozycyjność.

 3. WYMAGANE DOKUMENTY:
  a) kserokopia świadectwa potwierdzającego wykształcenie wyższe, kursy i uprawnienia,
  b) list motywacyjny,
  c) kwestionariusz osobowy,
  d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .

ZAKRES ZADAŃ:

 • organizacja kursów, szkoleń i seminariów,

 • diagnozowanie zapotrzebowania na formy doskonalenia zawodowego,

 • gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji oraz opracowywanie informatora prowadzonych form doskonalenia kwalifikacji zawodowych,

 • koordynowanie właściwego obiegu dokumentów oraz przepływu informacji, rejestracja pism, wniosków i kompletowanie dokumentów kandydatów na szkolenia,

 • kompletowanie grup szkoleniowych i organizowanie szkoleń wg oferty centrum,

 • wprowadzanie informacji i systematyczne aktualizowanie elektronicznych baz danych,

 • przygotowanie i prowadzenie bieżącej korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej dotyczącej zadań statutowych centrum,

 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej m.innymi bazy zapisów, dzienników, programów szkoleń wg pp, zaświadczeń, materiałów szkoleniowych,

 • przygotowywanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,                                                                                                              - organizowanie spotkań i szkoleń od strony logistycznej,

 • wykonywanie innych czynności zgodnie z zarządzeniami i regulaminami dotyczącymi działalności centrum oraz szkoły.

INNE INFORMACJE:

Wskaźnik  zatrudnienia w maju 2018 roku osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu wyniósł poniżej 6%.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać na adres:

 

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

os. Mielżyńskiego  5a

62-020 Swarzędz ,

lub osobiście w sekretariacie  Szkoły, w zaklejonych kopertach do dnia 11.07.2018 r.

 

 

Swarzędz dnia 12.07.2018r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

os. Mielżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds.kwalifikacji zawodowych i organizacji szkoleń w CKP do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ofercie z dnia 18.06.2018 r.:

1. Kamińska Emilia

2. Stencel Izabella

 

 

 

Informacja o wynikach naboru

Oferta:  1/2018 z dnia 18.06.2018r.

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkól Nr 1 w Swarzędzu

                                        62-020 Swarzędz

                                        Os. Mielżyńskiego 5a

Stanowisko: specjalista ds. kwalifikacji zawodowych i organizacji szkoleń w CKP

Imię, nazwisko: Emilia Kamińska

Miejsce zamieszkania: Swarzędz

Uzasadnienie: Pani Emilia Kamińska uzyskała największą ilość punktów i  spełniła wymagania określone w ofercie.

  


  

                                                                                            Data zgłoszenia  02.11.2017r.          

 

                                                                                             Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

                                                                                             os. Mielżyńskiego 5a

                                                                                              62-020 Swarzędz

Oferta:                                       1/2017

Stanowisko:                               księgowy ½ etatu

                                                i samodzielny referent do spraw kadr ½ etatu

 

Komórka organizacyjna: księgowość

Opis stanowiska:

1.  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

- realizowanie polityki zatrudnienia pracowników Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu w oparciu o Kartę Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawę o pracownikach samorządowych i wytyczne Dyrektora,

- prowadzenie teczek osobowych,

- przygotowywanie druków umów o pracę, zaszeregowań, zmian stawek płac, nagród,

- wydawanie świadectw pracy, 

- prowadzenie dokumentacji związanej z kapitałem początkowym,

- wydawanie legitymacji nauczycielskich,

- kompletowanie dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli,

- oddawanie dokumentów do archiwum,

- zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika i jego rodziny oraz aktualizacja danych osobowych w ZUS,

- wystawianie zaświadczeń do ZUS o zatrudnieniu i dochodach emerytów,

- prowadzenie ewidencji czasu pracy (listy obecności, zwolnienia chorobowe, urlopy, nadgodziny, karty ewidencji czasu pracy),

- wykonywanie sprawozdań dotyczących polityki kadrowej szkoły (GUS, KO, Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy),

- wystawienie zaświadczeń o zatrudnieniu,

- gromadzenie i przetwarzanie danych w programie Progman i Płatnik,

- przygotowanie druków umów zleceń i umów o dzieło,

- wystawienie faktur sprzedaży,

- przygotowywanie przelewów bankowych,

- dekretowanie dowodów księgowych,

-księgowanie dowodów księgowych.

2.   Zależność służbowa;

-dyrektor, główna księgowa. 

      3.   Warunki pracy

            - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,

            - miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

             Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

-  wykształcenie średnie i 4  lata  doświadczenia zawodowego lub wyższe i 2 lata doświadczenia zawodowego, 

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu.

 

 

Dodatkowe Wymagania kwalifikacyjne :

-  dobra znajomość systemów operacyjnych Windows , programu ProgMan, Płatnik, Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej,

- doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach w oświacie,       

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- staranność, rzetelność, sumienność.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Ksero świadectw pracy i dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Oświadczenie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwa skarbowe.

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu październiku 2017 osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu wyniósł poniżej 6 %.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

os. Mielżyńskiego 5a

62-020 Swarzędz,

lub osobiście w sekretariacie Szkoły, w zaklejonych kopertach do 14.11.2017r.

 

Swarzędz dnia 15.11.2017r.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a 62-020 Swarzędz

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze księgowy 1/2 etatu i samodzielny referent do spraw kadr 1/2 etatu do naštępąego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ofercie z dnia 02.112017r.:

 1. Monika Swistek,
 2. Monika Olejnik- Kostka,
 3. Izabella Stencel.

 

 

 

Informacja o wynikach naboru.

 

 

 

Oferta:  1/2017 z dnia 02.11.2017r.

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

                                              62-020 Swarzędz

                                              Os. Mielżyńskiego 5a

Stanowisko: księgowy ½ etatu i samodzielny referent do spraw kadr ½ etatu

Imię, nazwisko: Monika Świstek

Miejsce zamieszkania: Swarzędz

Uzasadnienie: Pani Monika Świstek uzyskała największą ilość punktów i  spełniła wymagania określone w ofercie.


Informacja o wynikach naboru.
Oferta:  1/2015 z dnia 30.09.2015r.

Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkól Nr 1 w Swarzędzu
                                        62-020 Swarzędz
                                        Os. Mielżyńskiego 5a

Stanowisko: specjalista do spraw płac ½ etatu i kierownik gospodarczy ½ etatu
Imię, nazwisko: Monika Andrzejewska
Miejsce zamieszkania: Swarzędz
Uzasadnienie: Pani Monika Andrzejewska uzyskała największą ilość punktów i  spełniła 
wymagania określone w ofercie. 

                                                                           Dyrektor ZS nr 1
mgr inż. Przemysław Jankiewicz

_______________________________________________________________

 

Swarzędz, dnia 13.10.2015r.
 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a
62-020 Swarzędz

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw płac ½ etatu i kierownika gospodarczego ½ etatu do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ofercie z dnia 30.09.2015r.:

1. Jędraszyk Agnieszka, 
2. Andrzejewska Monika, 
3. Rozynek Izabela,
4. Sieradzka Katarzyna,
5. Kłapkowska Mariola.

_____________________________________________________

 

 

 

Data zgłoszenia  30.09.2015r.          

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a
62-020 Swarzędz

Oferta:1/2015

Stanowisko: specjalista do spraw płac ½ etatu i kierownik gospodarczy ½ etatu

 

Komórka organizacyjna: księgowość
Opis stanowiska:

1.  Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

- sporządzanie listy płac pracowników oraz rozliczanie wynagrodzeń i wypłaconych świadczeń,

- prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego, obliczanie i wypłacanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustaw: o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

- prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych pracowników, 

- ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz funduszu pracy, potrącanie i naliczanie oraz rozliczanie wypłaconych zasiłków, prowizji- przekazywanie składek od pracownika i zakładu pracy na rachunek ZUS,

- sporządzanie i przekazywanie do ZUS odpowiednich raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych w imieniu obsługiwanych płatników składek,

- sporządzanie imiennych raportów miesięcznych ZUS dla ubezpieczonych,

- obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

- przekazywanie na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego pobraną zaliczkę podatkową pomniejszoną o ulgę podatkową i składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- sporządzanie imiennych rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla podatników i Urzędu Skarbowego,

- sporządzanie sprawozdań GUS, MEN i innych, analiz dotyczących wynagrodzeń pracowniczych ( w tym nauczycieli) oraz ich pochodnych,

- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych (PITÓW),

- przygotowywanie przelewów bankowych,

- prowadzenie kasy ZS1 ,

- obliczanie kapitału początkowego ZUS,

- rozliczanie delegacji,

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkoły,

- realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w oparciu o aktualne potrzeby i dyspozycje,

- zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,

- zarządzanie zespołem pracowników obsługi.

2.   Zależność służbowa;

-dyrektor, główna księgowa

      3.   Warunki pracy

            - umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,

            - miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu.

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:

-  wykształcenie średnie i 6 lat doświadczenia zawodowego lub wyższe i 4 lata doświadczenia zawodowego ,

- niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu.

 

Wymagania kwalifikacyjne dodatkowe:

-  dobra znajomość systemów operacyjnych Windows , programu ProgMan, Płatnik, Płace, Zlecone, Przelewy, Wyposażenie, Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej,

- doświadczenie zawodowe na podobnych stanowiskach w oświacie,       

- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

- staranność, rzetelność, sumienność,

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Ksero świadectw pracy i dyplomów potwierdzających wymagane kwalifikacje.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Oświadczenie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwa skarbowe.

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu wrześniu 2015 osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu wyniósł poniżej 6 %

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu
os. Mielżyńskiego 5a
62-020 Swarzędz

do 10.10.2015r.

Od 01.09.2010 zatrudnimy nauczycieli przedmiotów

język angielski

geografia (dwóch nauczycieli)

religia

przedmioty logistyczne

drukuj (akapit)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-11 14:04
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-13 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3371
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-08-13 12:20