Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl

Treść strony

Oferty pracy

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SWARZĘDZU

OS.MIELŻYŃSKIEGO 5A

62-020 SWARZĘDZ

 

Oferta: 1/2019 z dnia 13.08.2019 r. 

STANOWISKO: STARSZY INSPEKTOR DS. BHP

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: SŁUŻBA BHP

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;

 2. przedkładanie dyrektorowi  informacji o stwierdzonych zagrożeniach z zakresu bezpieczeństwa pracy w szkole;

 3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 4. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanej dokumentacji związanej z remontami lub modernizacją budynków szkoły;

 5. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów budowlanych lub ich części mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników szkoły oraz uczniów;

 6. opracowywanie projektów zarządzeń oraz innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

 7. udział w dochodzeniach powypadkowych;

 8. opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy;

 9. prowadzenie rejestrów oraz kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz stwierdzonych chorób zawodowych;

 10. doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestnictwo w konsultacjach w tym zakresie;

 11. opracowywanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

 12. współdziałanie z działem kadr dotyczącym zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie kartotek ich przydziału;

 13. opracowywanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy szkoły;

 14. prowadzenie spraw związanych z organizacją udzielania pierwszej pomocy na terenie szkoły.


 

2. Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. 

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze 1/5 etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu os. Mielżyńskiego 5a.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie:                                                                                                      
  Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. z późn. zmianami w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykształcenia i stażu pracy
  spełnienie jednego z niżej wymienionych warunków:                             
  a)      Zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp.
  b)      Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Znajomość prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kodeksu pracy; 

 3. Umiejętność  obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office);

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

 7. Nieposzlakowana opinia;

 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Mile widziane doświadczenie zawodowe w placówkach edukacyjnych;

 2. Umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy;

 3. Obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność i staranność;

 4. Umiejętność analizy problemów i podejmowania decyzji w powierzonym zakresie;

 5. Samodzielność, komunikatywność;

 6. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;

 7. Wysoka kultura osobista;

 8. Umiejętność pracy w zespole.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;

 2. List motywacyjny;

 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Swarzędzu,
os. Mielżyńskiego 5a,
62-020 Swarzędz

Oferty prosimy składać w sekretariacie szkoły w zaklejonych kopertach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23.08.2019 r.  z podaniem numeru oferty.

 

 

---

Dnia 27.08.2019 r. zakończył się 1. etap naboru na stanowisko starszego inspektora ds. bhp  w Zespole Szkół nr1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 

(oferta: 1/2019 z dnia 13.08.2019 r.)

Osoby zakwalifikowane do 2. etapu naboru, o terminie postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomiona telefonicznie 26.08.2019 br.

---

Informacja o wynikach naboru

Oferta:  1/2019 z dnia 13.08.2019 r.

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkól Nr 1 w Swarzędzu

                                        62-020 Swarzędz

                                        Os. Mielżyńskiego 5a

Stanowisko: starszy inspektor ds.bhp

Imię, nazwisko: Mirosława Bręk

Miejsce zamieszkania: Daszewice

Uzasadnienie: Pani Mirosława Bręk spełniła wymagania określone w ofercie i uzyskała maksymalną liczbę punktów.

 

drukuj (Oferty pracy)

Metryka

 • opublikował: Wojciech Wiński
  data publikacji: 2010-10-11 14:01
 • zmodyfikował: Administrator systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-02 22:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8897
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-09-02 22:39